85 éves iskolánk épülete - SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

85 éves iskolánk épülete

Kiemelt évfordulóink

Magyarné Földi Erika tagintézmény-vezető ünnepi köszöntője

Tisztelt ünneplő közönség, tanulói és munkatársaim nevében a mai ünnepnapon szeretettel köszöntöm a vendégeinket: Fekete Zsolt alpolgármester urat, körzetünk képviselőjét, Ponyi Béla rendőrkapitány urat, Mravcsik Sándor urat a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium igazgatóját, a Marschalkó család képviseletében – Andrássy Balázs urat, egykori kollégáinkat, diákjainkat, valamint minden kedves Vendégünket, aki elfogadta meghívásunkat és jelenlétével megtisztelt minket iskolaépületünk fennállásának 85. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésünkön.

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Vendégeink! Kedves Gyerekek!         
Minden kedves megjelent Vendégünknek köszönöm, hogy időt szakítottak és eljöttek, hogy együtt ünnepeljük a hagyományoknak megfelelően az épületünk fennállásának ötévente sorra kerülő, immár 85. évfordulóját, és együtt emlékezzenek velünk, a 85 évvel ezelőtti történésekre.
Az évfordulók mindig különleges, kitüntetett helyet foglalnak el az ünnepek között. A nagy események, melyek velünk történnek, nagyon fontosak számunkra. Amikor évfordulókat ünneplünk, ezekre a meghatározó pillanatokra gondolunk.

Ha az ember belép egy iskolába, rögtön érzi azt a sajátos légkört, amit az adott épület és környezete kivált belőle. Igaz, hogy írni és olvasni bármilyen iskolában meg tanulhat a gyerek. De nagyon szomorú, ha csak olyasmivel gazdagodik valaki az iskolában, amit bárhol elsajátíthatott volna.
Az épületben eltöltött 85 év, hagyományaink az itt folyó oktató-nevelő munka meghatározza azt, hogy miért más ez az iskola a többitől. Mert minden iskolának kell, hogy legyen egy sajátos arculata, amely a gyermekekbe olyasmit táplál bele, amire később jó visszaemlékezni, amiből később is hasznos tanácsot lehet meríteni, ami még az embertelenségben is segít embernek maradni.

Iskolánk megalakulásában meghatározó volt az 1868. évi népiskolai törvény, amely lehetővé tette, hogy a községek és a felekezetek mellett ipari társulatok is létrehozzanak oktatási intézményt. Így jött létre a Vasfinomító Társulat egy tantermes iskolája a mai épülettel szemben a patakon túli területen. A vasgyári iskolában a tanítás végül 1870 október első felében kezdődött. Az első tanító Porázik György volt. A gyártelep növekedésével egyre több lett a tanköteles tanuló, 1898-ban már 5 tanteremben folyt a tanítás. A gyári vezetés fontos célja volt, hogy munkaszerető, egészséges, erős fizikumú embereket neveljen. A testi nevelésre a kezdetektől kiemelten figyeltek. 1929-re a gyártelep kinőtte az iskolaépületét, a tanulókat már az olvasó és a kaszinó termeiben is oktatták. A Rimamurány - Salgótarján Vasmű Rt. vezetősége a helyi dolgozók gyermekeinek iskoláztatására megterveztetett egy új, korszerű iskolát, melyet 1928-ban kezdtek építeni úgy, hogy a következő tanévet már itt nyitották meg. Az iskola épülete az akkori idők legkorszerűbb elképzelései szerint készült, minden gyakorlati és elméleti oktatást biztosított a lehetőségekhez képest. Az új oktatási intézmény pontos bemutatását Rőder Alfréd közölte a Nógrád-Honti Kultúrában. Az épületben 10 tanterem, rajzterem, cserkész és levente otthon, tornatermen, szertárhelyiségek, fürdők és zuhanyzók működtek.  A toronyban órák mutatták az időt. Az iskolát a társulat vezérigazgatóságának megbízásából Marschalkó Béla okl. építész tervezte, kivitelét pedig Prokisch János okl. építészre bízták. Az iskola egy év alatt épült fel és 800 000 pengőbe került. 85 évvel ezelőtt,1929-ben gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatási miniszter adta át az új épületet, amely a korabeli források szerint: "Magyarország legtökéletesebben megépített, legjobban felszerelt, a modern pedagógia legkényesebb igényeit is 100%-ban kielégítő, a higiéné összes követelményeinek megfelelő új iskolaépület." A tantestület, ekkor már Oláh Miklós igazgatóval egyetértésben, az iskolai munka legfontosabb részének a rendet és a fegyelmet tartotta. 1960-ban emeletráépítéssel bővült az épület. A külső festésen, ablakcseréken és a mosdó helyiségek felújításán kívül nagyobb munkálatokat nem végeztek azóta az épületen.
Az utóbbi időkre elsősorban az iskola belső tereinek átalakítása volt a jellemző. Jelenleg 11 osztály- és 7 szaktanteremmel, 2 fejlesztő- és 2 csoportszobával rendelkezünk, egy nagy tornatermünk van és 2 tornaszobánk. Könyvtár, Dök- , védőnői szoba és szertárak találhatóak az épületben és még vezetői, tanári és titkársági szobák. Internet hozzáférés minden tanteremben biztosított, 17 interaktív tábla, 51 számítógép és újonnan kapott 16 tanulói laptop áll az oktató nevelő munkánk rendelkezésére.

Mint látható, a 85 év alatt, az oktató-nevelő munka feltételei átrendeződtek.
A két évszám (1929 - 2014) közötti időszakban újabb és újabb évfolyamok indultak útjukra az iskola falai közül, generációk nőttek fel, s mára már többüknek a gyermeke és unokája is iskolánk tanulói lettek.
Új pedagógusok, alkalmazottak jöttek telve lelkesedéssel, tenni akarással s majd távoztak a sorstól vezérelve más utakra, vagy a ledolgozott éveket hátrahagyva, megérdemelten nyugdíjba. A körforgás folyamatos nincs megállás!
Azoktól, akik ebben az iskolában dolgoztak, tanultak, a mindenkori körülményekhez és követelményekhez való alkalmazkodás, a feladatok kellő színvonalú megoldása, folyamatosan követelt kitartó, következetes, néha ellentmondásoktól sem mentes munkát.
Mi pedagógusok lelkiismeretes, a diákok érdekeit leginkább szem előtt tartó nevelő- oktató munkával sarkaljuk tanítványainkat a becsületes munkára, a megfelelő szintű tudás megszerzésére, a pozitív jövőkép kialakítására.
Köszönöm elődeinknek és jelenlegi kollégáimnak, hogy a tudás világába bevezették diákjainkat, és megalapozták azon képességeiket, amelyek réven sikeresen továbbléphettek.
Az ünnep kapcsán nagyon sok gondolat, érzés fogalmazódott meg bennem iskolánk múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatban, annál is inkább, mivel volt növendékként részese voltam és vezetőként részt vehetek életének alakításában. Nyilván nem tudtam teljes képet adni az eltelt időszak iskolai történéseiről, közösségi és egyéni sorsainak alakulásáról.

De határozottan kijelentem, hogy a kitűzött céljaink felé haladunk. Folyamatosan visszaállítjuk a szaktantermi oktatást, sportos múltunk megerősítése érdekében felmenő rendszerben bevezettük a futsal oktatását, új sportágak felé nyitottunk a kosárlabda, majd a judó bevezetésével. Ökoiskolai cím elérését tűztük ki, melynek feltételei már adottak. A segítségre szoruló tanulóinknak korrepetálásokat, fejlesztéseket biztosítunk. A Szitakötő és a Betűfaló országos programokban sikereket értünk el. Az innovatív pályázatnak köszönhetően tanulóinknak gazdag tanórán kívüli programokat tudunk biztosítani, például erdei iskolai élményekhez jutottak, színházlátogatásokon sportkirándulásokon, egészségnapokon, konfliktuskezelő tréningeken vettek és vesznek részt.
Tisztelt Ünneplők! A 85 éves iskolaépületi ünnepségünk alkalmával intézményünk valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját, diákját hadd köszöntsem a költő soraival:   


Míg az ajtó nyílik, s gyereksereg árad,
Élet lengi át kicsinyke iskolánkat.
Levél sarjad ágból, fa árnyékát veti,    
S emléke szívünket ma múltba kergeti.


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Fotógaléria

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz